PRAVILNIK O USLOVIMA KORIŠĆENJA ZABAVNOG PARKA „EPIK“
I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju uslovi, upustva i pravila korišćenja svih sadržaja zabavnog parka „EPIK“, koji se nalazi u Rakovici, TC „BIG RAKOVICA Park“, Patrijarha Dimitrija 14, kao i obaveze i odgovornosti, koje kupovinom ulaznice i ulaskom u zabavni park preuzimaju svi njegovi posetioci.
Ovaj Pravilnik se donosi u cilju obezbeđivanja najviših standarda bezbednosti i zaštite imovine i lica.
Ovaj Pravilnik je vidno istaknut na ulazu u zabavni park „EPIK“ i svi posetioci su dužni da se pre ulaska u zabavni park upoznaju sa odredbama ovog Pravilnika i poštuju sve njegove odredbe.
Kupovinom ulaznice i ulaskom u zabavni park „EPIK“ posetioci prihvataju sve uslove, pravila ponašanja, obaveze i odgovornosti propisane ovim Pravilnikom i potvrđuju da su ovaj Pravilnik pročitali i u potpunosti razumeli.

II DEFINICIJE

Član 2.

U ovom Pravilniku, sledeće reči i izrazi imaju značenje koje je u daljem tekstu definisano:
ZABAVNI PARK – Zabavni park „EPIK“, koja se nalazi u Rakovici, TC „BIG RAKOVICA Park“, Patrijarha Dimitrija 14.
POSETIOCI – sva maloletna i punoletna lica koja uđu u Zabavni park „EPIK“, koriste ili posmatraju sadržaje Zabavnog parka „EPIK“, a ne predstavljaju organizatora, Upravu i Osoblje Zabavnog parka „EPIK“
UPRAVA – ovlašćena lica Organizatora
OSOBLJE – lica zaposlena ili angažovana od strane organizatora ili Uprave u Zabavnom parku “EPIK“
IGRAONICA – deo Zabavnog parka „EPIK“ koji čine sledeći sadržaji: 3D lavirint, vulkan tobogan,dodge ball, fudbalski teren.

III RADNO VREME/ USLOVI ULASKA

Član 3.

Radno vreme Zabavnog parka je od 10,00- 22,00 časova, svakog dana u nedelji, uključujući vikend i praznike.
Ulaz u Zabavni park je dozvoljen isključivo u radno vreme.

Član 4.

Ulaz u Zabavni park je dozvoljen isključivo uz kupljenu ulaznicu.
Ulaznica važi samo za dan kada je kupljena i omogućava samo jedan ulazak u Zabavni park.
Ulaznica važi samo za onaj sadržaj za koji je kupljena.
U slučaju popunjenosti kapaciteta Zabavnog parka, Uprava može privremeno obustaviti ulazak Posetilaca.

Član 5.

Maloletnim licima do 12 godina ulaz u Zabavni park je dozvoljen isključivo uz prisustvo roditelja, staratelja ili drugog ovlašćenog i odgovornog punoletnog lica.
Maloletnim i punoletnim licima sa telesnim ili mentalnim smetnjama ulaz u Zabavni park je dozvoljen isključivo uz prisustvo punoletnog pratioca.
Kupovinom ulaznice za maloletno lice, punoletno lice garantuje da je ovlašćeno za tu radnju, kao i za nadzor nad tim maloletnim licem dok se nalazi i koristi sadržaje Zabavnog parka.
Kupovinom grupne rođendanske ulaznice za više maloletnih lica, punoletno lice garantuje da je ovlašćeno za tu radnju, kao i za nadzor nad tim maloletnim licima dok se nalazi i koristi sadržaje Zabavnog parka.
Punoletno lice iz stava 3. i 4. ovog člana odgovara za sve radnje, postupke i propuste jednog ili više maloletnih lica za koje je kupilo ulaznicu ili grupnu rođendansku ulaznicu.
Trudnicama i osobama sa zdravstvenim problemima, čije stanje može biti pogoršano korišćenjem sadržaja Zabavnog parka, ne preporučuje se korišćenje Zabavnog parka, a ukoliko to čine, prihvataju sopstvenu odgovornost za sve eventualne posledice.

Član 6.

Uprava i Osoblje imaju pravo da zabrane ulaz i korišćenje Zabavnog parka, sledećim licima:
– licima pod uticajem alkohola, narkotika i drugih zabranjenih supstanci;
– licima čije je zdravstveno stanje takvo da može ugroziti zdravstveno stanje ili bezbednost Posetilaca,
Uprave i Osoblja Zabavnog parka;
– licima čija je namera da koriste Zabavni park u komercijalne svrhe, osim u slučajevima kada za to imaju dozvolu organizatora;
– licima koja na bilo koji drugi način remete red, organizaciju i funkcionisanje Zabavnog parka ili ugrožavaju bezbednost ostalih Posetilaca, Uprave i Osoblja.

Član 7.

U Zabavni park je zabranjeno uvoditi životinje, bez obzira na vrstu i veličinu.

IV OPŠTA I POSEBNA UPUSTVA, USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA

Član 8.

Sadržaje Igraonice mogu koristiti samo maloletna lica do 18 godina, težine preko 30 kg i visine preko 150 cm.
Roditelji, staratelji ili drugi ovlašćeni pratioci maloletnih lica iz stava 1. ovog člana, ne mogu ulaziti u Igraonicu.
U slučaju nepoštovanja uslova i ograničenja iz ovog člana od strane maloletnog lica, roditelja, staratelja ili drugog ovlašćenog i odgovornog punoletnog lica, isključena je svaka odgovornost organizatora, Uprave i Osoblja.

Član 9.

U Zabavnom parku je dozvoljeno fografisanje i snimanje.
Zabranjeno je korišćenje fotografija i snimaka suprotno zakonskim propisima i u komercijalne svrhe.

Član 10.

Prilikom korišćenja sadržaja Zabavnog parka, Posetioci ostavljaju jakne, obuću i slične odevne predmete u za to predviđenom prostoru.
Posetioci su u obavezi da prilikom korišćenja sadržaja Zabavnog parka nose prikladnu odeću, koja ne ograničava pokrete i ne sprečava korišćenje sadržaja na predviđen i bezbedan način.
Prilikom korišćenja sadržaja Zabavnog parka, posetioci ne smeju na sebi imati nakit ili bilo koje druge predmete podobne da nanesu povrede ili oštete stvari.

Član 11.

Uprava Zabavnog parka ne preporučuje unošenje vrednih stvari i veće količine novca.
Posetioci su dužni da čuvaju svoje stvari.
Organizator, Uprava i Osoblje ne odgovaraju za slučaj gubitka, nestanka, krađe, oštećenja ili uništenja stvari Posetilaca, niti po ovim osnovima mogu odgovarati za bilo koji vid štete.
Organizator, Uprava i Osoblje nisu u obavezi da čuvaju pronađene stvari Posetilaca.

V OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSETILACA

Član 12.

Svi Posetioci su dužni da se uzdržavaju od svih radnji i postupaka koji za posledicu mogu imati remećenja reda, ugrožavanje bezbednosti i uznemiravanje ostalih Posetilaca, Uprave i Osoblja.
U slučajevima iz stava 1. ovog člana, Uprava i Osoblje mogu Posetiocu zabraniti dalje korišćenje Zabavnog parka i udaljiti ga iz Zabavnog parka.
U slučaju udaljenja Posetioca iz Zabavnog parka iz razloga iz stava 1. ovog člana, Posetilac nema pravo na povraćaj novca od kupljene ulaznice ili bilo koji vid štete.
U slučaju zatvaranja Zabavnog parka, njegovog dela ili pojedinačnih sadržaja, iz razloga bezbednosti ili drugih opravdanih razloga, Posetioci nemaju pravo na povraćaj novca od kupljene ulaznice ili bilo koji vid štete.

Član 13.

Svi Posetioci su dužni da brinu o ličnoj bezbednosti i bezbednosti ostalih Posetilaca, Uprave i Osoblja.
Za povrede i narušenja zdravlja koje Posetilac izazove namerno, sopstvenim nemarom i neopreznošću ili nepoštovanjem ovog Pravilnika, kao i za svaki vid štete koji nastupi po navedenim osnovima, odgovara isključivo Posetilac.
Za povrede ili narušenja zdravlja koje su izazvane guranjem, sudaranjem ili bilo kojim drugim međusobnim namernim kontaktom dva ili više Posetilaca, odgovaraju isključivo ti Posetioci.
U slučajevima iz stava 2. i 3. ovog člana isključena je svaka odgovornost organizatora, Uprave i Osoblja.

Član 14.

Svi Posetioci su dužni da brinu o ličnoj imovini i imovini ostalih Posetilaca, organizatora, Uprave i Osoblja.
U slučajevima nestanka, oštećenje ili uništenje imovine ostalih Posetilaca, organizatora, Uprave i Osoblja, koje Posetilac izazove namerno, sopstvenim nemarom i neopreznošću ili nepoštovanjem ovog Pravilnika, kao i za svaki vid štete koji nastupi po navedenim osnovima, odgovara Posetilac.
U slučajevima iz stava 2. ovog člana isključena je svaka odgovornost organizatora, Uprave i Osoblja.

Član 15.

U slučajevima nepoštovanja zabrana i ograničenja koja se odnose na upotrebu sadržaja Zabavnog parka, Posetilac ili lice koje za njega odgovara, preuzima na sebe odgovornost za bilo koje povrede ili oštećenja zdravlja.
U slučajevima iz stava 1. ovog člana isključena je svaka odgovornost organizatora, Uprave i Osoblja.

Član 16.

Osobama u alkoholisanom stanju, pod dejstvom narkotika ili drugih zabranjenih supstanci izričito je zabranjeno korišćenje Zabavnog parka i svih sadržaja u istom.
Za sve eventualne štete koje su uzročnoj vezi sa alkoholisanošću Posetica i stanjem uzrokovanim dejstvom narkotika ili drugih zabranjenih supstanci, odgovara Posetilac koji je sebe doveo u takvo stanje ili lice koje za njega odgovara po bilo kom osnovu.
U slučajevima iz stava 1. ovog člana isključena je svaka odgovornost organizatora, Uprave i Osoblja Zabavnog parka.

Član 17.

Sve sadržaje Zabavnog parka, kojima ima dozvoljen pristup, Posetilac koristi na sopstvenu odgovornost i preuzima sve rizike koji mogu nastati korišćenjem istih.
Posetioci su u obavezi da se pridržavaju svih pismenih i usmenih upustava, instrukcija, obaveštenja i upozorenja organizatora, Uprave i Osoblja Zabavnog parka.

VI ZABRANE

Član 18.

Izričito je zabranjeno:
– unošenje i konzumiranje hrane i svih vrsta pića (izuzetno je dozvoljeno unošenje hrane za bebe u originalnom pakovanju);
– prljanje i zagađivanje prostora i stvari u Zabavnom parku;
– unošenje oštrih, zapaljivih, otrovnih i svih drugih predmeta podobnih da ugroze zdravlje ili imovinu;
– pušenje i konzumiranje alkoholnih pića, narkotika i drugih zabranjenih supstanci;
– izazivanje i učestvovanje u verbalnim i fizičkim sukobima i tučama;
– ulazak u prostore na kojima je označena zabrana ulaska i prostore koji nisu namenjeni za Posetioce;
– neovlašćena upotreba opreme koja nije predviđena za upotrebu od strane Posetilaca;
– neovlašćena upotreba opreme za prvu pomoć, aparata za gašenje požara ili bilo koje druge opreme namenjene za održavanje ili zaštitu imovine u Zabavnom parku;
– premeštanjei opreme, rekvizita i inventara Zabavnog parka;
– neovlašćeno fotografisanje i snimanje drugih posetilaca, bez njihove saglasnosti.

VII  ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Ovaj Pravilnik je istaknut u Zabavnom parku na dan donošenja.